Sobelia
Moje konto 0 Mój koszyk

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

 

 

I. Postanowienia ogólne

1.     Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady korzystania ze Sklepu Internetowego oraz sposób świadczenia usług drogą elektroniczną i sprzedaży prowadzonej za pośrednictwem Sklepu Internetowego Sobelia.com przez LLC DEEP DEALS 

2.     Kontakt z Usługodawcą odbywa się poprzez:

1.     adres poczty elektronicznej [email protected];

2.     telefonicznie pod numerem +44 20  38 08 20 10

3.     formularz zamówienia.

3.     Niniejszy Regulamin jest nieprzerwanie dostępny w witrynie internetowej https://www.sobelia.com/pl/content/2-legal-notices, w sposób umożliwiający Użytkownikom jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści poprzez wydrukowanie lub zapisanie na nośniku w każdej chwili.

II. Definicje

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

1.     Dni robocze - są to dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy;

2.     Klient - osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w ramach Sklepu;

3.     Kodeks Cywilny - ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);

4.     Konto - przydzielona danemu Klientowi część Sklepu Internetowego, za pomocą którego Klient może dokonywać określonych działań w ramach Sklepu Internetowego;

5.     Regulamin - niniejszy dokument;

6.     Rejestracja - jednorazowa czynność, polegająca na utworzeniu przez Klienta Konta, dokonana z wykorzystaniem formularza rejestracyjnego udostępnionego przez Sprzedawcę na stronie Sklepu internetowego;

7.     Sklep Internetowy (Sklep) - strony internetowe, za pośrednictwem których Klient może w szczególności składać Zamówienia;

8.      Sprzedawca - LDD DEEP-DEALS z siedzibą PO BOX 971 30011 Auburn, Géorgie, USA 

9.      Towar - produkty prezentowane w Sklepie Internetowym, których opis jest dostępny przy każdym z prezentowanych produktów;

10.   Umowa sprzedaży - umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy Sprzedawcą a Klientem;

11.   Usługi - usługi świadczone przez Sprzedawcę na rzecz Klientów drogą elektroniczną w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. nr 144, poz. 1204 ze zm.);

12.   Ustawa o prawach konsumenta - ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014, Nr 827);

13.   Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną - ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.);

14.   Zamówienie - oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru.


III. Zasady korzystania ze Sklepu Internetowego

Wszelkie prawa do Sklepu, w tym majątkowe prawa autorskie, prawa własności intelektualnej do jego nazwy, domeny internetowej, strony internetowej Sklepu, a także do formularzy, logotypów należą do Sprzedawcy, a korzystanie z nich może następować wyłącznie w sposób określony i zgodny z Regulaminem.

IV. Informacje o produktach

1.     LLC DEEP-DEALS dokłada najwyższej staranności w zakresie informacji udostępnianych online w odniesieniu do podstawowych cech produktów, takich jak opisy techniczne dostarczane przez partnerów i dostawców oraz zdjęcia ilustrujące produkty. Należy zauważyć, że pomimo starań LLC DEEP-DEALS, aby zdjęcia były jak najbardziej wyczerpujące i precyzyjne, zdjęcia nie są umowne. Możliwe jest również, że opakowanie może się nieznacznie różnić ze względu na pochodzenie produktów. Nie ma to jednak wpływu na jakość i autentyczność produktów sprzedawanych na Sobelia.com.

2.     Sp. z o.o. DEEP-DEALS odpowie na wszystkie dodatkowe prośby o informacje na temat produktów.

3.     Oferty LLC DEEP-DEALS są ważne tylko do wyczerpania zapasów.


V. Usługi

1.     Sprzedawca umożliwia za pośrednictwem Sklepu Internetowego korzystanie z bezpłatnych Usług polegających na:

1.     przeglądaniu informacji zamieszczonych w Sklepie Internetowym,

2.     prowadzeniu Konta w Sklepie Internetowym,

3.     udostępnianiu interaktywnego formularza umożliwiającego Klientom złożenie Zamówienia w Sklepie,

4.     świadczeniu usługi Newsletter,

5.     udostępnianiu interaktywnego formularza umożliwiającego Klientom kontakt ze Sprzedawcą;

6.     zamieszczaniu wypowiedzi o Towarach w Sklepie.

2.     Wskazane w pkt. 1 Usługi świadczone są przez Sprzedawcę 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu.

3.     ZAWARCIE UMOWY I REALIZACJA 

 o świadczenie usługi polegającej na przeglądaniu informacji zamieszczonych w Sklepie zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą zamknięcia przez Klienta strony internetowej Sklepu,

1.      

1.     o świadczenie usługi polegającej na prowadzeniu Konta w Sklepie zawierana jest na czas nieoznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą przesłania przez Klienta żądania usunięcia Konta.

2.     o świadczenie usługi polegającej na udostępnianiu interaktywnego formularza umożliwiającego Klientom złożenie Zamówienia w Sklepie zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą złożenia Zamówienia,

3.     o świadczenie usługi Newsletter zawierana jest na czas nieoznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą przesłania przez Klienta żądania usunięcia jego adresu e-mail z subskrypcji Newslettera lub wypisania się za pomocą linku znajdującego się w treści wiadomości wysłanej w ramach usługi Newsletter,

4.     o świadczenie usługi polegającej na udostępnianiu interaktywnego formularza umożliwiającego Klientom kontakt ze Sprzedawcą jest zawierana na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą udzielenia odpowiedzi przez Sprzedawcę,

2.     Usługa prowadzenia Konta w Sklepie Internetowym dostępna jest po dokonaniu Rejestracji. Rejestracja następuje poprzez wypełnienie i zaakceptowanie formularza rejestracyjnego, udostępnianego na jednej ze stron Sklepu.

3.     Warunkiem Rejestracji jest wyrażenie zgody na treść Regulaminu oraz podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe.

4.     Klient ma możliwość otrzymywania od Sprzedawcy informacji handlowych w formie wiadomości przesyłanych na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej (usługa Newsletter). W tym celu należy podać prawidłowy adres poczty elektronicznej lub aktywować odpowiednie pole w formularzu rejestracyjnym lub formularzu Zamówienia. Klient w każdym czasie może odwołać zgodę na przesyłanie informacji handlowych. Newsletter jest przesyłany przez Sprzedawcę wyłącznie do Klienta, który dokonał subskrypcji.

5.     Wypowiedzi powinny być zredagowane w sposób przejrzysty i zrozumiały, nadto nie mogą zawierać treści bezprawnych.

6.     W przypadku naruszenia przez Klienta postanowień niniejszego Regulaminu, Sprzedawca po uprzednim bezskutecznym wezwaniu do zaprzestania lub usunięcia naruszeń z wyznaczeniem stosownego terminu może rozwiązać umowę o świadczenie Usług z zachowaniem 14-dniowego terminu wypowiedzenia.

7.     Sklep ma prawo do organizowania okazjonalnych konkursów i promocji, których warunki każdorazowo zostaną podane na stronach internetowych Sklepu.

8.     Promocje w Sklepie nie podlegają łączeniu, o ile Regulamin danej promocji nie stanowi inaczej.


VI. Procedura zawarcia Umowy sprzedaży

1.     Warunkiem złożenia Zamówienia jest posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej.

2.     Warunkiem złożenia Zamówienia przez telefon jest posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej i linii telefonicznej.

3.     Za pośrednictwem formularza Zamówienia oraz poczty email, Zamówienia mogą być składane przez 24 godziny, 7 dni w tygodniu, a Zamówienia składane przez telefon mogą być składane w Dni robocze w godzinach od 8.00 do 16.00.

4.     Złożenie Zamówienia może nastąpić poprzez:

1.     wypełnienie elektronicznego formularza Zamówienia, obejmującego dane Klienta potrzebne do realizacji Zamówienia, a w szczególności: imię i nazwisko, miejsce zamieszkania, adres e-mail, nr telefonu. Jeżeli którekolwiek dane odbiorcy są nieprawidłowe (imię i nazwisko, adres itp.), LLC DEEP-DEALS nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia w dostawie produktów. Koszty ponownej dostawy pokrywa Klient.

2.     wykorzystanie danych osobowych Klienta uzyskanych w wyniku uprzedniej rejestracji w Sklepie (zakup za pomocą Konta Klienta),

3.     złożenie Zamówienia telefonicznie wykorzystując do tego numer telefonu podany przez Sprzedawcę na stronie internetowej Sklepu, obejmującego dane Klienta potrzebne do realizacji Zamówienia, a w szczególności: imię i nazwisko, miejsce zamieszkania oraz adres e-mail; nazwę Towaru i jego ilość, formę dostawy i sposób płatności. Jeżeli którekolwiek dane odbiorcy są nieprawidłowe (imię i nazwisko, adres itp.), LLC DEEP-DEALS nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia w dostawie produktów. Koszty ponownej dostawy pokrywa Klient.

5.     W celu zawarcia Umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu internetowego i udostępnionego w nim formularza Zamówienia należy, dokonać wyboru towarów, podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty oraz informacje dostępne na stronie.

6.     Wybór zamawianych Towarów przez Klienta jest dokonywany poprzez ich dodanie do koszyka.

7.     Po podaniu przez Klienta korzystającego ze Sklepu internetowego wszystkich niezbędnych danych, wyświetlone zostanie w sposób jasny i widoczny podsumowanie złożonego Zamówienia. Podsumowanie złożonego Zamówienia będzie zawierać informacje dotyczące:

1.     opisu przedmiotu Zamówienia,

2.     jednostkowej oraz łącznej ceny zamawianych produktów lub usług wraz z podatkami, w tym kosztów dostawy oraz dodatkowych kosztów (jeśli występują),

3.     sposobu kontaktu ze Sprzedawcą,

4.     wybranej metody i terminu płatności,

5.     wybranego sposobu dostawy,

6.     danych kontaktowych Klienta,

7.     danych do faktury.

8.     W celu wysłania Zamówienia konieczne jest dokonanie akceptacji treści Regulaminu, oraz potwierdzenie zapoznania się z Pouczeniem o odstąpieniu od umowy, podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe oraz naciśnięcie przycisku Zamówienie z obowiązkiem zapłaty.

9.     Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi złożenie Sprzedawcy, oferty zawarcia umowy sprzedaży Towarów będących przedmiotem Zamówienia.

10.   Po złożeniu Zamówienia, Klient otrzymuje wiadomość e-mail potwierdzającą wpłynięcia Zamówienia (wraz z indywidualnym nr Zamówienia), zawierającą ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia.

11.   Klienci składający Zamówienia w Sklepie przez telefon w celu złożenia Zamówienia powinni:

1.     podać telefonicznie lub w treści wiadomości elektronicznej kierowanej do Sprzedawcy nazwę Towaru spośród Towarów znajdujących się na stronie internetowej Sklepu i jego ilość,

2.     wskazać sposób dostawy i formę płatności spośród sposobów dostawy i płatności podanych na stronie internetowej Sklepu,

3.     podać dane potrzebne do realizacji Zamówienia, a w szczególności: imię i nazwisko, miejsce zamieszkania, adres e-mail oraz nr telefonu.

12.   Informacja na temat całkowitej wartości Zamówienia podawana jest każdorazowo przez Sprzedawcę ustnie po skompletowaniu całości Zamówienia i dokonaniu przez Klienta wyboru formy dostawy oraz określeniu formy płatności lub w poprzez poinformowanie w drodze wiadomości elektronicznej. W przypadku Klientów będących konsumentami w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego Sprzedawca każdorazowo po złożeniu Zamówienia za pośrednictwem telefonu lub poczty elektronicznej przesyła Klientowi potwierdzenie warunków złożonego Zamówienia, które będzie zawierać informacje dotyczące:

1.     opisu przedmiotu Zamówienia,

2.     jednostkowej oraz łącznej ceny zamawianych produktów lub usług wraz z podatkami, w tym kosztów dostawy oraz dodatkowych kosztów (jeśli występują),

3.     sposobu kontaktu ze Sprzedawcą,

4.     wybranej metody i terminu płatności,

5.     wybranego sposobu dostawy,

6.     czasu dostawy,

7.     danych kontaktowych Klienta,

8.     danych do faktury,

9.     regulaminu,

10.   pouczenie o prawie odstąpienia od umowy wraz z jego wzorem.


VII. Dostawa

1.     Dostawa Towarów jest ograniczona do terytorium Rzeczpospolitej Polskiej i odbywa się na adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia.

2.     Klient może wybrać następujące formy dostawy zamówionych Towarów:

1.     za pośrednictwem firmy kurierskiej,

2.     dostarczone do Paczkomatu.

3.     Klient podpisze dokument dostawy dotyczący towaru. W przypadku nieobecności Klienta w momencie doręczenia przesyłka będzie dostępna do odbioru w wyznaczonym punkcie odbioru przez 8 dni od dnia pozostawienia zawiadomienia o próbie doręczenia pod adresem Klienta. W każdym przypadku poinformujemy Klienta o dostępności produktów możliwie najszybciej. Jeżeli paczka nie zostanie odebrana w wyznaczonym terminie, zostanie zwrócona do LLC DEEP-DEALS. Klient ponosi koszty ponownej dostawy.

4.     Klient jest odpowiedzialny za sprawdzenie stanu opakowania i produktów oraz ilości produktów przy odbiorze.

5.     Dodatkowo koszty dostawy zostaną wskazane w czasie składania Zamówienia.

6.     Terminy dostaw podane są na Stronie i liczą się od dnia przesłania Klientowi potwierdzenia zamówienia pocztą elektroniczną. Odpowiadają one średniemu czasowi przygotowania zamówienia i dostawy. LLC DEEP-DEALS poinformuje Klienta możliwie najszybciej drogą e-mailową o wszelkich przewidywalnych opóźnieniach wraz z szacunkowym nowym terminem dostawy. LLC DEEP-DEALS w każdym przypadku dostarczy zamówienie Klientowi będącemu konsumentem w terminie nie dłuższym niż 30 dni od potwierdzenia wiadomości e-mail lub wpłynięcia należności w przypadku płatności czekiem. W przypadku przekroczenia tego terminu, za wyjątkiem wystąpienia siły wyższej, Klient będący konsumentem może odstąpić od umowy sprzedaży elektronicznej zawartej z LLC DEEP-DEALS listem wysłanym listem poleconym za potwierdzeniem odbioru, w takim wypadku LLC DEEP-DEALS zwrócić Klientowi będącemu konsumentem w terminie 30 dni od dnia otrzymania listu poleconego.

7.     W przypadku wystąpienia problemu, uszkodzenia towaru w transporcie, braku lub opóźnienia jakiegokolwiek elementu, Klient powinien wyraźnie i dokładnie wskazać tę kwestię na dowodzie dostawy lub pokwitowaniu przewoźnika oraz powiadomić przewoźnika listem poleconym za potwierdzeniem odbioru w terminie 3 dni, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy, od dnia otrzymania produktów.

Bez uszczerbku dla działań, jakie należy podjąć w stosunku do przewoźnika, reklamacje z tytułu wad jawnych lub niezgodności dostarczonego produktu należy składać w formie pisemnej i przesyłać do LLC DEEP-DEALS w terminie 3 dni od daty dostawy lub daty możliwość odbioru produktu. Klient zobowiązany jest udokumentować stwierdzone wady lub nieprawidłowości, przesyłając kopię pisma wysłanego do przewoźnika oraz kopię dowodu dostawy wskazującą zaistniałe problemy. Zapewni LLC DEEP-DEALS każdą możliwość sprawdzenia wad. Żadne roszczenia polubowne lub prawne wniesione przez Klienta profesjonalnego poza powyższym terminem 3 dni nie będą uwzględniane. Roszczenie takie można złożyć e-mailem i przesłać do LLC DEEP-DEALS na adres [email protected].

Wszelkie reklamacje nie zgłoszone zgodnie z powyższym i zgłoszone w powyższym terminie nie będą rozpatrywane, a spółka LLC DEEP-DEALS będzie zwolniona z wszelkiej odpowiedzialności wobec konsumenta.

8.     LLC DEEP-DEALS dołoży wszelkich starań, aby terminy dostaw wskazane przy rejestracji zamówienia zostały dotrzymane. Jeżeli jednak przesyłka nie dotrze we wskazanych terminach, Klient powinien powiadomić o tym Obsługę Klienta w terminie nie dłuższym niż 90 dni od dnia zarejestrowania zamówienia. Zapytanie należy niezwłocznie skierować do przewoźnika. Po tym terminie LLC DEEP-DEALS nie będzie w stanie rozpatrzyć żądania Klienta.


 VIII. Ceny i metody płatności 

1.     Towarów podawane są w złotych polskich. Cena towaru nie obejmuje transportu, opłat bankowych, celnych, ubezpieczenia. Opłaty celne zostaną zwrócone przez LLC DEEP-DEALS

2.     Ostateczna cena zafakturowana na Klienta będzie ceną wskazaną w potwierdzeniu zamówienia. Obejmuje ona cenę z podatkiem i bez podatku, a także koszt transportu.

3.     Cena musi zostać zapłacona w całości w momencie składania zamówienia.

4.     DEEP-DEALS zastrzega sobie prawo do zmiany cen w dowolnym momencie, ale będzie stosować ceny obowiązujące w momencie rejestracji zamówienia, z zastrzeżeniem dostępności produktów w tym dniu.

5.     LLC DEEP-DEALS zastrzega sobie prawo w dowolnym momencie, po otrzymaniu zamówienia, do przyjęcia lub odrzucenia zamówienia, w całości lub w części, według własnego uznania, nawet po otrzymaniu potwierdzenia zamówienia lub nawet jeśli płatność została dokonana (pod warunkiem, że zwrócimy zapłaconą kwotę). LLC DEEP-DEALS zastrzega sobie prawo do anulowania zamówień w przypadku odstępstwa od informacji na fakturze lub użycia niewłaściwego kodu promocyjnego. Jeśli błąd związany z ceną naszych towarów zostanie wykryty przed ich dostawą:

- Jeśli prawidłowa cena jest niższa, zwrócimy różnicę,

- Jeżeli prawidłowa cena jest wyższa, skontaktujemy się z klientem w celu potwierdzenia zamówienia z prawidłową ceną lub jego anulowania. Jeśli popełnimy błąd w fakturze, nie jesteśmy zobowiązani do dostarczenia Państwu towarów po niższej cenie.


IX. Uprawnienie do odstąpienia od umowy

1.     Klient będący konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego może od niej odstąpić bez podania przyczyny poprzez złożenie stosownego oświadczenia w terminie 14 dni. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

2.     Klient może sformułować oświadczenie samodzielnie bądź skorzystać ze wzoru oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

3.     Termin 14-dniowy liczy się od dnia, w którym nastąpiło dostarczenie Towaru lub w przypadku umowy o świadczenie Usług od dnia jej zawarcia.

4.     Sprzedawca z chwilą otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy przez konsumenta prześle na adres poczty elektronicznej konsumenta potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

5.     Prawo do odstąpienia od umowy przez konsumenta jest wyłączone w przypadku:

1.     umowy, w której przedmiotem świadczenia jest Towar dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

6.     W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, cech i funkcjonowania rzeczy. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Zakupiony Towar należy zwrócić na adres Sprzedawcy.

7.     Sprzedawca niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy zwróci konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył konsument, chyba, że konsument wyrazi zgodę na inny sposób zwrotu, przy czym sposób ten nie będzie się wiązał dla konsumenta z żadnym kosztem.

8.     Po otrzymaniu zwróconych produktów zwrócimy je, ale nie pierwotne koszty wysyłki zamówienia.

9.     Jeżeli warunki zwrotu produktów nie zostaną w pełni spełnione, LLC DEEP-DEALS może odliczyć od zwróconej kwoty, w zależności od przypadku, część ceny sprzedaży odpowiadającą cenie sprzedaży brakujących elementów oraz kosztowi naprawy , wymianę i/lub naprawę uszkodzonych produktów.


X. Reklamacje dotyczące Towarów

1.     W przypadku wystąpienia problemu, uszkodzenia produktu w transporcie, braku lub opóźnienia w dostawie, Klient powinien wyraźnie i precyzyjnie zaznaczyć te kwestie na dowodzie dostawy lub na dowodzie przewoźnika oraz powiadomić o tym przewoźnika listem poleconym za potwierdzeniem odbioru w ciągu 3 dni, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy, od otrzymania produktów.

2.     Reklamacje, wynikające z naruszenia praw Klienta gwarantowanych prawnie, lub na podstawie niniejszego Regulaminu, należy kierować na adres [email protected]

3.     Sprzedawca zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 48 godzin.

4.     LLC DEEP-DEALS w żadnym przypadku nie ponosi odpowiedzialności za:

• Normalne zużycie produktów,

• Pogorszenie jakości lub wypadki wynikające z zaniedbania, braku nadzoru lub konserwacji lub nieprawidłowego użytkowania,

• Uszkodzeń wynikających z modyfikacji, uzupełnień lub napraw produktu,

• Uszkodzeń powstałych na skutek nieprzestrzegania instrukcji obsługi podanych w opisie odpowiedniego produktu.

5.     W przypadku wystąpienia siły wyższej, nieprzewidzianych okoliczności lub przypadków zewnętrznych, takich jak pożar, powódź, strajki całkowite lub częściowe, zamknięcie przedsiębiorstwa, utrudnienia w przemieszczaniu się, umyślne uszkodzenie, kradzież, zmiana przepisów, niemożność zaopatrzenia w surowce, przerwy w dostawach energii, awarie lub przerwy w sieciach elektrycznych, telekomunikacyjnych itp. LLC DEEP-DEALS automatycznie zwolni się z obowiązku dostaw z dniem wystąpienia zdarzeń, nie będzie zobowiązana do zapłaty odszkodowania, oraz poinformuje o tym Klienta możliwie najszybciej. W związku z tym LLC DEEP-DEALS poinformuje Klienta tak szybko, jak to możliwe i w jakikolwiek sposób o zdarzeniu siły wyższej, które uniemożliwi wykonanie jego zobowiązań.

6.     LLC DEEP-DEALS nie ponosi odpowiedzialności za tymczasowe lub trwałe szkody wyrządzone w systemie informatycznym Klienta ani za jakiekolwiek straty lub szkody, które mogą powstać w wyniku dostępu lub nawigacji po jej stronie internetowej.

Przesyłanie danych przez Internet może powodować błędy i/lub nie zawsze dostępność Strony. W związku z tym LLC DEEP-DEALS nie ponosi odpowiedzialności za dostępność i przerwy w świadczeniu usług internetowych.


XI. Reklamacje w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną

1.     Klient może zgłaszać Sprzedawcy reklamacje w związku z funkcjonowaniem Sklepu i korzystaniem z Usług. Reklamacje można zgłaszać na adres poczty elektronicznej: [email protected] lub przy użyciu formularza kontaktowego.

2.     W reklamacji Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i opis zaistniałego problemu.

3.     Sprzedawca zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 2 dni robocze, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona. W przypadku braków w reklamacji Sprzedawca wezwie Klienta do jej uzupełnienia w niezbędnym zakresie w terminie 7 dni, od daty otrzymania wezwania przez Klienta.


XII. Postanowienia końcowe

1.     Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, który jest konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.

2.     Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, który nie jest konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy.

3.     Treść niniejszego Regulaminu może ulec zmianie. O wszelkich zmianach każdy Klient zostanie poinformowany poprzez informacje na stronie głównej Sklepu zawierającej zestawienie zmian i termin ich wejścia w życie. Klienci posiadający Konto Klienta zostaną dodatkowo poinformowani o zmianach wraz z ich zestawieniem na wskazany przez nich adres poczty elektronicznej. Termin wejścia w życie zmian nie będzie krótszy niż 14 dni od dnia ich ogłoszenia. W razie, gdy Klient posiadający Konto Klienta, nie akceptuje nowej treści Regulaminu obowiązany jest zawiadomić o tym fakcie Sprzedawcę w ciągu 14 dni od daty poinformowania o zmianie Regulaminu. Brak akceptacji skutkuje rozwiązaniem umowy.


 • bezpieczna płatność

  Zamawiaj spokojnie! Płatności na Sobelia są w 100% bezpieczne. : 3D Secure, Certyfikat SSL, …

 • Obsługa klienta

  Problem? Pytanie? Skontaktuj się z działem obsługi klienta pod nr +44 20 38 08 20 10

  lub wyślij e-mail  klikając tutaj.

 • sposoby wysyłki

  Dostawa perfum jest realizowana przez firmę USPS TNT lub DHL : perfumy są dostarczane na czas i na godzinę oraz w jednym kawałku!

 • Pytanie?

  Potrzebujesz? Problem?

  Specjalne życzenie? często

  Najczęściej zadawane pytania !
Communauté Parfumsmoinscher
Sobelia Luksus w przystępnej cenie!

Sobelia.com internetowa perfumeria oferująca stuprocentowo oryginalne perfumy znanych marek po obniżonych cenach! Na naszej stronie czeka na ciebie ponad 5000 różnych perfum...

Dowiedz się więcej o Sobelia
Poleć
znajomym
Program poleceń Sobelia.com

umożliwia polecanie strony znajomym i korzystanie ze zniżek na wszystkie perfumy.

poznaj nasze
aktualne zniżki

Wpadnij poznać nasze aktualne zniżki 

Sprawdzam

© 2010-2023 Wszystkie prawa zastrzeżone przez Sobelia.com Wzmianki prawne Ogólne warunki sprzedaży


Kupno perfum w przystępnej cenie? To możliwe! Proponujemy mnóstwo niedrogich, autentycznych perfum dla Kobiet i Mężczyzn. Sprzedaż niedrogich perfum polega na prostej zasadzie: jedynie perfumy w niskich cenach (ze zniżkami) są sprzedawane na platformie. Sobelia oferuje szeroką gamę złożoną z ponad 4500 perfum znanych marek, takich jak: Kenzo - Loris Azzaro - Jean Paul Gaultier - Lolita Lempicka - Hugo Boss – Calvin Klein – Paco Rabanne – Burberry – Lancome... Pragniemy podkreślić, że wszystkie nasze perfumy są nowe i oryginalne w 100%. Nie ma u nas miejsca na podróbki. Można także odnaleźć www.Sobelia.com dzięki słowom: - Niedrogie perfumy - Perfumy - Perfumy męskie - Perfumy damskie - Perfumy niedrogie - Woda perfumowana - Perfumy tanie - Perfumy promocja - Perfumeria - Kupno perfum -Kod zniżkowy Sobelia